2018 Creativa, Westfalenhallen Dortmund, 14.-18.03.2017
Bildende Kunst Hobbyclub Dortmund-Scharnhorst ยด74 e.V.