2017 Creativa, Westfalenhallen Dortmund, 15.-19.03.2017
Bildende Kunst Hobbyclub Dortmund-Scharnhorst ยด74 e.V.