2016 Creativa, Westfalenhallen Dortmund, 16.-20.03.2016
Bildende Kunst Hobbyclub Dortmund-Scharnhorst ยด74 e.V.