2015 Creativa Dortmund 18. - 22.03.2015
Bildende Kunst Hobbyclub Dortmund-Scharnhorst ยด74 e.V.